La preposició per davant un infinitiu


58

20 I 1920

LX

La regla segons la qual cal dir Anar-hi per veure'l i no pas Anar-hi per a veure'l, recolza en l'ús constant dels nostres autors antics.

Als nombrosos exemples d'aquesta regla citats en la nostra Gramática de la lengua catalana (pàg. 176), afegim els següents, trets entre molts altres, de l'obra Documents per l'història de la cultura mig-eval catalana, publicats per A. Rubió i Lluch.

"Yo, senyor, per certificar-vos d'altres afers vostres fóra anat a vós." XCVII

"Ell ha pagades de ço del seu quatuor libras... per fer fer escriure, ligar e cobrir un libre." CCXXV

"...lo religiós e amat nostre frare Francesch Eximenis... lo qual és aquí per haver magisteri en la sacra Theologia..." CCLXX.

"...en cas que fóssets partit de Barchinona per venir a nós", CCCIV.

"...havem ordenat e volem per comportar les messions de les obres..., que tot lo deute qui us és degut... vos sia pagat", CCCXXVIII.

"Nòs trametem aquí frare Antoni Ages per comprar una bíblia", CCCXLII.

"...a nòs personalment vingats per dar acabament a la dita obra." CCCLXXXI.

"...per portar a bona fi e conclusió nostre benaventurat propòsit... nos apparellam així de galees e altres navilis com de moltes e notables gents d'arms", CDXXI.

"...que li prestets lo catholico... per fer-lo trasladar", CDLXXXVIII.

"...e molts vinguessen allí per haver responsions de lurs demandes... e a cap d'algun temps tornassen allí per haver les dites respostes", DIX.


Índex de Converses Filològiques