Catalunya 1714
Finestra lingüística

Finestra lingüística era una secció de la revista Medicampus a cura del
Servei de Relacions Exteriors de l’Institut d’Estudis Catalans (SEREIEC)

L'ús correcte d'algunes formes verbals

Tothom coneix i empra sense dificultats verbs com córrer, rompre 'dividir en fragments', fondre, cloure 'tancar, tapar'. Tanmateix, en fer-ne derivats, s'observen sovint vacil·lacions i incorreccions, probablement pel fet que els parlants han perdut la consciència de les parts que formen els mots. Així, per a la persona 3 del present de l'indicatiu, si bé sentim a dir regularment corre, en canvi notem inseguretat en les terminacions lògiques corresponents, com ara transcorre, concorre, socorre i descorre, les quals són desplaçades incorrectament per les acabades en -eix: *ocorreix, *transcorreix, *recorreix, etc. El participi passat és corregut i, doncs, transcorregut, concorregut, escorregut, discorregut, ocorregut, recorregut, socorregut, descorregut.

Semblantment passa amb fondre: si la persona 3 del present d'indicatiu és fon, cal que diguem difon, confon, infon, refon; no hi són bones les terminacions en -eix: *difondeix, *confondeix, *infondeix, *refondeix. El participi és fos i, doncs, difós, confós, infós, refós.

Amb rompre: de romp en resulta interromp, corromp, irromp, i no *interrompeix, *corrompeix, *irrompeix. El participi és romput i, doncs, interromput, corromput, irromput.

Hi ha altres verbs que són també derivats de formes que avui no s'usen, com, per exemple, metre o bé cebre, que tindrien la persona 3 del present d'indicatiu met i cep, respectivament. Consegüentment, donen les úniques solucions correctes: omet, emet, admet, permet, remet, malmet, comet, sotmet, tramet; o bé concep, percep, decep. Són rebutjables, per tant, *omiteix, *emeteix, *admeteix, etc., i *concebeix, *percebeix, etc. Noteu que, en català, encara que comptem amb el substantiu decepció, no tenim el verb *decepcionar i, és clar, tampoc cap temps ni cap persona que se'n faci derivar: *decepcionaràs, *decepcionaria, *decepcionaven; cal dir decebràs, decebria, decebien. El participi de metre seria mes (omès, emès, admès, permès, remès, malmès, comès, sotmès, admès); el de cebre seria cebut (concebut, percebut, decebut).

JOAN MARTÍ I CASTELL
Director del Servei de Relacions Exteriors de
l'Institut d'Estudis Catalans (SEREIEC)