El talp
web alternatiu

http://www.racocatala.cat/eltalp

El combat per la visualització de l’espai nacional

Cronologia sumària de la cartografització de Catalunya

Suplement 2

Generalització tendencial del "contorn GEC" com a mapa icònic de Catalunya:

partits politics i organitzacions sectorials

Noteu la incorporació progressiva del Carxe

 
 

TAULA

Endreça

De l’Antiguitat a 1881 

Un país nostre (1881-1939) 

De l’ensulsiada a la llibertat sota fiança (1939-2007) 

Notes i bibliografia 

Suplement 1 

Suplement 2 

Suplement 3 

Febrer 2006


Febrer del 2006

Pàgina principal

  counter