El talp
web alternatiu

http://www.racocatala.cat/eltalp

 

La divisió administrativo-territorial de Catalunya:
panoràmica històrica i estat de la qüestió

FRANJA DE PONENT

 

Pol Sureda

 

1. Comarcalització de les regions històrico-fàctiques  

1.4. Franja de Ponent

Pel que fa a la Franja de Ponent, i a banda de la primera aproximació de Font i Sagué (1897) ja citada, fou decisiva la comarcalització emprada a la Geografia de Catalunya dirigida per Lluís Solé i Sabarís (1958-1968); aqueixa obra, que tractava conjuntament Catalunya Nord, el Principat i la Franja, fou la primera a adscriure quatre municipis d’aquesta a comarques majoritàriament principatines, amb criteris científics. 10 

Comarcalització emprada per la Geografia de Catalunya d'Aedos, dirigida per Lluís Solé i Sabarís

Mapa 13. Comarcalització emprada per la Geografia de Catalunya d'Aedos, dirigida per Lluís Solé i Sabarís (volum 1, 1958)

 

La comarcalització de referència hi és avui l’elaborada per Max Cahner per a la GEC (v. 1968) a partir dels estudis de radis de mercat efectuats per Joan Soler i Riber. Aquesta comarcalització ajusta la frontera occidental a la realitat lingüística (bé que considerant catalanòfona la Vall de Benasc); 11  refina la delimitació comarcal; manté la vinculació dels quatre municipis citats a comarques majoritàriament principatines; i, encara, reunifica l’Alta Ribagorça per damunt dels límits administratius oficials.

Vegeu més avall, emperò, la involució impulsada darrerament, que pugna per esdevenir referencial. 

 

TAULA 

0. Introducció

1. Comarcalització de les regions històrico-fàctiques

1.1. Catalunya Nord

1.2. Principat

1.3. País Valencià

1.4. Franja de Ponent

1.5. Mallorca i altres territoris 

2. Comarcalització unitària de l'àmbit nacional i regionalització del país

3. Algunes qüestions pendents

Notes


Desembre del 2003

Pàgina principal