El talp
web alternatiu

http://www.racocatala.cat/eltalp

 

Consciència nacional catalana i realitat nacional catalana

Bloc C. Tesis sobre la consciència nacional catalana al País Valencià i sobre el "fet diferencial valencià"

Pol Sureda

1. En el pas del segle XIX al segle XX, al País Valencià no es produeix un moviment nacional massiu que contraresti la pressió espanyolitzadora de l'Estat i de les classes dominants.

2. Al País Valencià, doncs, no es produeix la concatenació de fenòmens que caracteritza l'evolució coetània del Principat. És a dir: no es desenvolupa l'autoestima col·lectiva, ni madura la consciència nacional pròpia, ni es crea una cultura nacional moderna entorn de la llengua catalana, ni s'estructura una societat civil complexa.

3. Al País Valencià, doncs, l'únic que es consolida és l'alienació nacional; és a dir: l'adopció de la consciència nacional espanyola i l'assumpció de l'espanyol com a única llengua de prestigi.

4. Conseqüentment, la consciència ètnica, estancada en els termes inarticulats del segle XIX, resta atrofiada i es degrada en forma de provincianisme acomplexat. Dependent d'un món referencial d'espanyolitat estricta, la valoració dels trets identitaris propis es folkloritza i, incapacitada de reflexió, es fixa en elements accessoris que hom magnifica com a símbols i sobre els quals es carrega una emotivitat estèril que fa funció compensatòria de la claudicació real.

5. De la mateixa manera, i per idèntiques raons, la llengua pròpia, lluny d'ésser reinstal·lada com a vehicle de tots els usos socials, continua reclosa en l'estricta quotidianitat, i el seu ús públic o escrit es confirma impensable o bé reduït a formes característicament vergonyants ("per fer riure") i estructuralment dependents (model lingüístic castellanitzat, descurança estilística, ultradialectalització, etc.): exactament com a Catalunya Nord.

6. Aquest complex ideològic, fenomen social i no merament psicològic, manté la societat valenciana desestructurada, mancada de capacitat d'articulació col·lectiva, cívicament immadura.

7. El "fet diferencial valencià" en el marc general de la nació catalana no és altre que aquesta atròfia de la consciència nacional; aquest complex ideològic fet d'alienació i d'autoodi.

8. Aquesta mentalitat colonitzada se suma, és clar, a la ignorància induïda sobre la realitat que li és pròpia. Davant un missatge desalienador, el colonitzat és susceptible de reaccionar indignadament en "defensa" de la seva alienació; en defensa de la consciència nacional estrangera i dels símbols, escassos però quintaessencialitzats, d'una autoctonia escadussera. La manipulació d'aquests ressorts ideològics és el que explica el relatiu èxit del blaverisme. El monopoli informatiu de l'espanyolisme és el que explica que el missatge pròpiament valencianista (nacional català) no hagi arribat a les masses, amb la qual cosa no ha tingut ocasió de fracassar.


Bloc A. Tesis sobre el procés d'alienació de la consciència nacional catalana i la consegüent fragmentació perceptiva

Bloc B. Tesis sobre el "doble patriotisme" i el consegüent regionalisme

Bloc C. Tesis sobre la consciència nacional catalana al País Valencià i sobre el "fet diferencial valencià"


Agost del 2001

Pàgina principal