Francis Bacon


La filosofia de Francis Bacon va influir en la creença que la gent és serva i intèrpret de la naturalesa, que la veritat no deriva de l'autoritat i que el coneixement és fruit de l'experiència.Hom reconeix a Francis Bacon el fet d'haver aportat a la lògica el mètode experimental inductiu, ja que anteriorment es practicava la inducció per mitjà de la simple enumeració, és a dir, extraient conclusions generals de dades particulars. El mètode de Bacon va consistir a inferir a partir de l'ús de l'analogia, des de les característiques o propietats del major grup a què pertany la dada en concret, deixant per a una posterior experiència la correcció dels errors evidents. Aquest mètode va representar un avanç fonamental en el mètode científic ja que era  molt significatiu en la millora de les hipòtesis científiques.

El seu Novum Organum va influir molt en l'acceptació en la ciència d'una observació i experimentació precises. En aquesta obra mantenia que calia abandonar tots els prejudicis  i actituds preconcebudes, que va anomenar ídols, ja fossin  la propietat comuna de l'espècie a causa de modes comuns de pensament ("ídols de la tribu") o propis de l'individu ("ídols de la caverna"); ja es deguessin a una dependència excessiva del llenguatge ("ídols de la plaça del mercat") o de la tradició ("ídols del teatre"). Els principis que es plantegen a Novum Organum van tenir gran importància en el desenvolupament subsegüent de l'empirisme.

http://www.cosmovisions.com/Bacon.htm
http://ourworld.compuserve.com/homepages/mike_donnelly/bacon.htm
http://www.blupete.com/Literature/Biographies/Philosophy/Bacon.htm