Edmund Husserl


La fenomenologia

El filòsof alemany Edmund Husserl (1859-1938) és iniciador del corrent filosòfic anomenat fenomenologia.Husserl va néixer a Prossnitz, Moràvia, el 8 d'abril de 1859, i va estudiar ciències, filosofia i matemàtiques a les universitats de Leipzig, Berlín i Viena. Va ser deixeble dels matemàtics Kronecker i Weirstrass, del qual va ser ajudant el 1883. Aquest mateix any va conèixer el psicòleg Brentano, del qual va adoptar el concepte d'intencionalitat. La seva tesi doctoral va versar sobre el càlcul de variacions. Es va interessar per la base psicològica de les matemàtiques i, poc després de ser nomenat professor a la Universitat d'Halle, va escriure el seu primer llibre, Filosofia de l'aritmètica (1891), en el qual va defensar la hipòtesi que les lleis matemàtiques tenen validesa independentment de com el pensament arribi a formular-les i a creure-hi.Desenvolupament de la fenomenologia 

Husserl es va refutar a ell mateix en l'obra Investigacions lògiques (1900-1901), considerada com una vigorosa polèmica en contra del psicologisme en la lògica i una reorientació radical del pensament pur. Un filosofar radical que ens permet l'accés a la consciència transcendental i a la subjectivitat pura. "La consciència de ser consciència en alguna cosa".

Per a Husserl, la tasca del filòsof és la superació de les actituds naturalista i psicologista mitjançant la contemplació de les essències de les coses, que podien ser identificades d'acord a les lleis sistemàtiques que regeixen la variació dels objectes en la imaginació. Va admetre que la consciència està permanentment dirigida cap a les realitats concretes i va anomenar aquest tipus d'atenció intencionalitat. A més a més, la consciència posseeix estructures ideals invariables, que va anomenar significats, que determinen cap a quin objecte es dirigeix la ment en cada moment donat.

La tasca del fenomenòleg, va escriure, és "l'examen sistemàtic dels tipus i de les formes d'experiència intencional i la reducció de les estructures a les intencions elementals, la qual cosa ha d'ensenyar-nos la naturalesa d'allò psíquic i fer-nos comprendre l'ésser de la nostra ànima".

Durant els seus anys d'estada a la Universitat de Gotinga (1901-1916), Husserl va atreure cap a les seves teories molts estudiants que van fundar l'escola fenomenològica i va escriure la seva obra més influent, Idees: una introducció a la fenomenologia pura (1913), en la qual va introduir en el llenguatge filosòfic el concepte de reducció fenomenològica o epogé, abstenir-se de tenir en compte qualsevol afirmació del sentit comú o de la ciència; de tal manera que el jo, en el seu sentit cognitiu, es converteix en observador desinteressat de si mateix, la qual cosa li permet de reconstruir tant la pròpia consciència com el món extern que apareix en aquesta com a fenomen. "Una descripció de les estructures de la consciència transcendental, fundada en la intuïció de l'essència d'aqueixes estructures".

El seu mètode concedeix una primacia absoluta a la consciència, a partir de la qual es construeix tant el món objectiu com la intersubjectivitat, basada en l'experiència dels altres.


« La fenomenologia és un idealisme que no consisteix més que en l'autoexplicitació del meu ego com a subjecte de tot possible coneixement, portada a terme de mode conseqüent en la forma d'una ciència egològica sistemàtica, i això amb respecte al sentit de tot el que és, que ha de poder tenir justament un sentit per a mi, l'ego ».Va aportar també anàlisis detallades de les estructures mentals implicades en la percepció d'objectes particulars; descrivint de mode molt minuciós, per exemple, la forma en què captava una pomera al seu jardí. Així, encara que la fenomenologia no assumeix l'existència de res, no és tanmateix una disciplina descriptiva; d'acord amb Husserl, la fenomenologia es dedica, no a inventar teories, sinó a descriure les "coses en si mateixes".


Obra i influència 

Després de 1916 Husserl va ensenyar a la Universitat de Friburg. La fenomenologia havia estat criticada com un mètode solipsista en essència, que limitava el filòsof a la simple contemplació de significats particulars; per això, a Meditacions cartesianes, que va publicar el 1931, Husserl va tractar de demostrar com la consciència individual pot ésser orientada cap a altres ments, societats i àmbits de l'esdevenir històric. Va voler, fins i tot, construir una teoria antiintel·lectualista de la consciència del temps. Husserl va morir a Friburg el 6 d'abril de 1938; els nazis li havien impedit ensenyar des de 1933.

La fenomenologia de Husserl va tenir gran influència sobre un jove col·lega de Friburg, Martin Heidegger, que va desenvolupar la fenomenologia existencial, i més tard sobre Jean-Paul Sartre i l'existencialisme francès. La fenomenologia perdura com una de les tendències més vigoroses en la filosofia contemporània, i la seva empremta s'ha deixat sentir també amb força en la teologia, la lingüística, la psicologia i les ciències socials.