Impariamo l'italianocampanya per l'eradicació del catanyol

 

A - B - C - D - E - F - G

H - I - J - L - M - N - O

P - Q - R - S - T - U - V - X

 

Lèxic recent del diccionari acadèmic

Bibliografia consultada

Afegiu entrades en aquest recull

DCVB

 

— R —

* ralentir, ralentitzar

Alentir, afluixar, minvar, disminuir.

* raser

Punt de vista.
* raser -> *medir amb el mateix raser

Donar a tothom el mateix tracte.

* rasgar

Esquinçar, estripar, esqueixar.
Fer acords (
o arpegis) amb; tocar: Tocar la guitarra.

* reaci

Refractari, renitent, poc inclinat a: Sóc refractari a creure sempre en les informacions sense contrastar-les. Et trobo poc inclinada a voler escoltar els seus consells. Era refractari a la solució proposada.

realitzar

Convé no abusar d’aquest mot en comptes d’altres verbs més precisos o bé més senzill, com ara compondre (una peça musical), redactar (un escrit), pintar (un quadre), fer (un encàrrec).

* reanudar

Reprendre: Aviat reprendrà les tasques normals.

realitzar

Sovint en fem un ús incorrecte: *l’arquitecte municipal realitzarà una visita d’inspecció. Normalment es pot substituir per fer, executar, dur a terme…

* reapertura

Reobertura. Represa, recomençament: La represa dels cursos.

* reavivar

Revifar, revifar-se.

* rebossar

Sobreeixir, vessar (un recipient).
Desbordar: Desbordar d'entusiasme (no pas *rebossar d'entusiasme)
Estar desbordant o pletòric
(de salut)

* rebossar -> * ple a rebossar

Ple a vessar, ple com un ou, ple de gom a gom.

rebrot / rebrotada

Un rebrot és un "brot nou". Una rebrotada és la "reaparició d’una epidèmia": En dues setmanes s’han produït tres rebrotades més de la malaltia (no pas *tres rebrots de la malaltia).

* recabar

Recaptar, aconseguir, obtenir: Vam recaptar els diners necessaris per a fer l’obra.

recalar

Recalar és "arribar una embarcació, després d’una navegació, a la vista d’un cap o altre punt de la costa i a una distància que permet de reconèixer-lo i marcar-lo amb seguretat". Els mitjans espanyols l’usen en lloc de arribar. No hem de seguir aquest ús.

* recapacitar

Reflexionar, meditar, pensar, recogitar: Abans de separar-te, reflexiona sobre la vostra convivència: així sabràs si és la millor decisió.

relació -> * en relació a

Hem de dir: amb relació a o en relació amb. No barregeu les preposicions d’una expressió amb les de l’altra.

recent

No pot tenir valor adverbial, sinó que hem de fer servir les locucions acabat de, de poc, de nou o bé el prefix nou-: Un edifici acabat de construir. Un banc pintat de fa poc. Vam rebre els noucasats a l’aeroport. Un entrepà acabat de fer (no pas: * Un entrepà recent fet).

* reemprendre

Reprendre, continuar

recolzar

No té el significat de "sostenir, fer costat"; en aquests casos, hem d’usar donar/prestar suport, abonar: Quan vas presentar la proposta, et va donar suport. Aquell partit ha abonat les reivindicacions dels grups ecologistes.

recórrer

Quan significa "interposar un recurs" duu una preposició (habitualment, la preposició contra): L’advocat ha recorregut contra aquesta sentència tan polèmica. Per tant, la substitució pronominal s’ha de fer amb hi: L’advocat hi ha recorregut.
Tampoc no té el significat de "demanar un favor". En aquest cas el podem substituir per trucar: Hauré de trucar a l’oncle, a veure si em deixa diners.

relacionar

Posar en relació dues o més persones. No és correcte en aquest sentit: *l’informe relaciona les despeses. Cal dir indicar, detallar, enumerar, esmentar, associar: Associar una paraula amb un record.

* rematxar

Reblar, reblonar: Ha fet un discurs molt dur i, per reblar-ho, ha demanat la dimissió del president.

* rematxe

Rebló: Un rebló és un clau especial que s’eixampla quan és dins un forat.

rentable

No s’ha de confondre amb rendible: una inversió rendible. Rentable vol dir "que pot ser rentat".

rentabilitat

Rendibilitat.

renunciar

Quan té el significat de cedir és transitiu, i s’introdueix sense preposició: Renunciar tots els privilegis, renunciar el premi (no pas *Renunciar al premi)

* repent -> * de repent

De sobte.

* repentí

Sobtat: Has pres una decisió sobtada.

replicar, rexistar

És incorrecte amb el significat de respondre, contestar, rebotegar, rondinar: Obeeix sense contestar (no pas *Obeeix sense replicar).

ret

Mot admès innecessàriament per l’IEC com a variant secundària de xarxa.

respecte -> * al respecte

Respecte a, respecte a això, sobre això, respecte a aquest cas, sobre aquest cas: Tothom estava d’acord respecte a aquesta actuació (no pas *Tothom estava d’acord al respecte). Tenia un dubte sobre aquest cas (no pas *Tenia un dubte al respecte)

retall / retallada

Retall és el "tros sobrant de retallar alguna cosa". Retallada és "l’acte de retallar": La retallada dels pressupostos (no pas *el retall dels pressupostos).

* retrassar

Retardar, endarrerir: Aquest rellotge retarda (no pas *es retrassa ni tampoc *es retarda). La funció s’ha endarrerit.

* revaloritzar

Revalorar.

rodalies

No hem d’usar innecessàriament en plural el mot rodalia, sinó solament quan fem referència a més d’un lloc. Han modernitzat els trens de rodalia. Això afecta les rodalies d’Amposta i Vinaròs.

rodillo

Corró.

rotllo -> * bon rotllo

Entesa, bon clima.  

* rumorejar-se

Córrer el rumor, córrer la brama, córrer la veu, córrer el rum-rum, córrer el bum-bum; dir-se: Es diu que el president no es presentarà a la reelecció (no pas *Es rumoreja que...)

Pujar


cat1714@racocatala.com